zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (268) Počet poptávajících (15)Ministerský rada v odboru 45, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, FM 2113

Zakladní údaje

zaměstnání Ministerský rada v odboru 45, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, FM 2113
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2113, v odboru 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby:

4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2020.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
- komplexní zpracovávání, vedení a zajišťování agendy spojené se zadáváním veřejných zakázek odborem 45, zejména veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy;
- samostatné administrování průběhu zadávání veřejné zakázky do okamžiku uzavření smlouvy;
- aktivní a operativní zajišťování potřebné součinnosti s MŽP a MPO a oddělením 4502 Realizace ekologických závazků;
- zpracovávání potřebné dokumentace pro zadávání zakázky a interní schvalovací proces;
- tvoření návrhů smluv s dodavateli ve spolupráci s právníkem odboru a administrativní a organizační zajišťování uzavírání smluv s vybranými dodavateli;
- podílení se na vypracovávání dodatků k uzavřeným smlouvám s dodavateli a následném zajišťování jejich uzavírání jak administrativně, tak organizačně;
- podílení se na zpracovávání stanovisek týkajících se problematiky činnosti oddělení
a v oblasti veřejných zakázek;
- podílení se na zpracovávání a aktualizaci vnitřních metodických pokynů týkajících
se činnosti oddělení, práce s elektronickými nástroji určenými k administraci veřejných zakázek NEN, interními databázemi a provádění archivace;
- realizace závazků plynoucích z uzavřených ekologických smluv a realizace vládních programů, jejichž cílem je revitalizace krajiny narušeného těžbou, a s tím spojený proces zadávávání veřejných zakázek vedoucí k výběru dodavatelů realizujících jednotlivé projekty;
- podílení se na kontrolní politice státu na úseku hospodaření s majetkem státu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 2. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2113, v odboru 45 Odbor realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků .

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2 2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12 2016 a č. 17 2019:
odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru: Ekonomie nebo Právo, právní a veřejnosprávní činnost nebo Přírodní vědy a nauky,
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů).

K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Jarmila Solfronková
Odbor 30 Personální
e-mail: jarmila.solfronkova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

1) Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
2) Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
3) Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát ), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
Požadavky
přibližná mzda 13. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu srpen 2020

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Jarmila Solfronková
e-mail jarmila.solfronkova@mfcr.cz
telefon
fax