zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (580) Počet poptávajících (20)Referent - předseda předsedkyně přestupkové komise

Zakladní údaje

zaměstnání Referent - předseda předsedkyně přestupkové komise
pro společnost Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa referenta - předsedu-předsedkyni přestupkové komise.

Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, Brno.

Požadavky:

- VŠ magisterské studium obor
právo na VŠ v ČR, příp.
VŠ bakalářský studijní
program a zkouška odborné
způsobilosti provedená
u Ministerstva vnitra ČR,
- bezúhonnost,
- dobrá znalost právních předpisů týkajících se přestupkové agendy (např.
- zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- zákon o některých
přestupcích,
- správní řád,
- zákon o obcích aj.),
- vysoké pracovní nasazení,
odolnost vůči stresu,
- znalost práce na PC,
MS Windows, ASPI,
- praxe v oboru a veřejné správě
vítána,
- velmi dobré komunikační
schopnosti,
- dobrý písemný projev.

Charakteristika vykonávané práce:

Vedení evidence došlé pošty, vedení evidence přestupkových řízení, zakládání spisů, evidence spisů dle spisového řádu, práce s registrem přestupků, zahajování řízení, vyhotovování předvolání k jednání, projednávání přestupků a vyhotovování správních rozhodnutí, odpovědi na žádosti soudů a policie, vyznačování právní moci na rozhodnutí, vyhotovování výzev k zaplacení a exekučních návrhů, příprava spisů na skartaci a další administrativní úkony související s prací se spisem, popř. zastupování statutárního města Brna před soudy.

Jedná se o pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně a pracovní poměr na dobu neurčitou.

Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
- datum a podpis.

K přihlášce připojí:
- profesní životopis,
- výpis z evidence Rejstříku
trestů, ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů.

Písemné přihlášky zasílejte do 31. 08. 2019 na adresu:
Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno,
k rukám tajemníka.

Pozn.: Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Požadavky
přibližná mzda nařízení č. 341 2017 Sb. - podle délky praxe a dle prováděcích předpisů
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu ihned, příp. dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Lucie Florianová
e-mail prchal@krpole.brno.cz
telefon 541588266, 541588269
fax