zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (450) Počet poptávajících (4)Právník - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Zakladní údaje

zaměstnání Právník - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
pro společnost Statutární město Brno - Magistrát města Brna
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Charakteristika pozice:
Zabezpečuje právní agendu, včetně přestupkových řízení, související s rozsahem působnosti odboru na úseku vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče a ochrany zemědělského půdního fondu. Zajišťuje právní garanci mateiálů předkládaných za Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB do kolektivních orgánů města (Rada města Brna, Zastupitelstvo města Brna). Zajišťuje agendu související s restitucemi zemědělského majetku podle zákona o půdě, zastupuje statutární město Brno v soudních sporech v případech podání žalob. Zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s obchodní společností založenou městem Lesy města Brna, a.s.
Požadavky Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu obor právo
- znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru:
zákon č. 500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zákon č. 254 2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších souvisejících předpisů,
- znalost práce na PC Word, Excel, ASPI, Internet,
- samostatnost, pružnost, vysoké pracovní nasazení.

Dále výhodou:
- praxe ve veřejné správě,
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti z některé činnosti vykonávané na odboru
(v zemědělství, v lesním hospodářství a myslivosti, ve vodním hospodářství, při ochraně zemědělského půdního fondu),
- běžná znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312 2002 Sb. jsou:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
- profesní životopis,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 5. 2. 2020 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.
přibližná mzda platová třída 11 základní platový tarif od 22.980,- Kč do 33.790,- Kč dle započitatelné praxe osobní příplatek po 3 měsících
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu dle dohody, možno ihned po ukončení výběrového řízení

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Veronika Čejková
e-mail cejkova.veronika@brno.cz
telefon 542 172 148
fax