zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (569) Počet poptávajících (19)Vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa, FM 2783

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa, FM 2783
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2783, v odboru 32 - Daňová legislativa, v odd. 3204 Legislativa příjmových daní, v oborech služby:

2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry

22. Legislativa a právní činnost

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2019.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
- tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností a právní úpravy věcí dosud zákony neupravených v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství;
- zkoumání problematiky v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství, analyzování stávajícího stavu a navrhování v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinování výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu;
- spolupracování na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství s odborem Příjmové daně a odborem Procesní agendy a regulace hazardu;
- na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Příjmové daně, odborem Procesní agendy a regulace hazardu, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovávání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství.
- zajišťování ve spolupráci s odborem Příjmové daně, odborem Procesní agendy a regulace hazardu nebo jiným příslušným útvarem projednání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu;
- ve spolupráci s odborem Příjmové daně a odborem Procesní agendy a regulace hazardu zpracovávání stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství.
- získávání a vyhodnocování při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracování s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství včetně oblastí souvisejících.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 21. října 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2783, v odboru 32 - Daňová legislativa, v odd. 3204 Legislativa příjmových daní .

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě ; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2 2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12 2016 a č. 11 2019:
odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost; splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů).

K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová
Odbor 30 Personální
e-mail: Miloslava.Badurova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

(1) Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
(2) Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
(3) Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát ), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
Požadavky
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu prosinec 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail Miloslava.Badurova@mfcr.cz
telefon
fax