zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (547) Počet poptávajících (20)právník právnička

Zakladní údaje

zaměstnání právník právnička
pro společnost Státní fond dopravní infrastruktury
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada právník právnička

Čj.:6428 SFDI 130225 10201 2019
Datum: 6. srpna 2019

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada - právník právnička v Právním oddělení v oborech služby 22. Legislativa a právní činnost a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve služebním úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508. Místem výkonu služby je Praha.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na obsazovaném služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


Popis činností vykonávaných na služebním místě odborný rada právník právnička v Právním oddělení:
- zpracovává koncepční a metodické podklady pro činnost SFDI v souladu s jeho účelem,
- podílí se na přípravě dokumentů, procedur a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI
- podílí se na přípravě a zpracování vnitřních předpisů SFDI,
- zpracovává stanoviska a výklady související s financováním z rozpočtu SFDI,
- provádí metodický výklad k financování dopravní infrastruktury ze SFDI a zajišťuje metodickou činnost SFDI ve vztahu k příjemcům finančních prostředků ze SFDI,
- vypracovává pravidla s celostátní působností pro financování z rozpočtu SFDI,
- provádí posuzování a kontrolu uzavíraných smluvních vztahů s příjemci a účastní se jednání s příjemci dle požadavku jiných útvarů SFDI,
- zpracovává stanoviska, zda poskytnutí finančních prostředků na akci určenou ke spolufinancování z OPD by mohlo naplňovat definiční znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
- připravuje ve vztahu k veřejné podpoře podklady a podání k zahájení pre-notifikačního řízení, připravuje notifikační proces a zajišťuje podání k zahájení notifikačního řízení u Evropské komise,
- spolupracuje při tvorbě zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám připravovaným věcně příslušnými organizačními útvary SFDI,
- zajišťuje administraci zadávacích řízení na veřejné zakázky týkající se výroby, distribuce a prodeje kupónů,
- spolupracuje při zpracování návrhů smluv souvisejících s personálním a provozním zajištěním chodu SFDI,
- spolupracuje s ostatními útvary SFDI při řešení právních otázek zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, služebních předpisů, správního práva, obchodního práva a občanského práva,
- participuje při implementaci zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě na SFDI,
- spolupracuje při aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD a CEF,
- zpracovává vyjádření a stanoviska za SFDI v rámci vedených vnějších připomínkových řízení k navrhovaným právním předpisům,
- zpracovává vyjádření a stanoviska za SFDI v rámci vedených vnějších připomínkových řízení k metodickým dokumentům OPD a CEF,
- zajišťuje na požádání odboru kontroly SFDI součinnost při výkonu kontrol prováděných u akcí financovaných z prostředků SFDI, zejména z hlediska dodržování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek u zadávacích řízení na veřejné zakázky spolufinancované z prostředků EU zadávané příjemci prostředků ze SFDI,
- spolupracuje při kontrolách prováděných externími kontrolními subjekty (Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další kontrolní orgány) u akcí financovaných z prostředků SFDI včetně projektů spolufinancovaných v rámci OPD a na požádání těchto subjektů se přímo účastní výkonu těchto kontrol,
- připravuje podání k soudům a ke správním orgánům,
- zastupuje SFDI na základě udělené plné moci před soudy a správními orgány,
- účastní se hodnotících komisí u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
- poskytuje v rámci působnosti Právního oddělení podklady pro sestavení Výroční zprávy SFDI.
Požadavky Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 12. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955 278, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu HR@sfdi.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: e5qaihb.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotevírat a slovy Výběrové řízení na služební místo odborný rada právník právnička, č. 6428.

Bližší informace poskytne:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Bc. Andrea Podhorná, samostatný personalista, tel. 266 097 205 nebo
Bc. Veronika Fišerová, samostatný personalista, tel. 266 097 217,
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let § 25 odst. 1 písm. b) zákona ;
c) je plně svéprávný § 25 odst. 1 písm. c) zákona ;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ;
d) je bezúhonný § 25 odst. 1 písm. d) zákona ;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo § 25 odst. 1 písm. e) zákona , tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost § 25 odst. 1 písm. f) zákona ;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením . U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 21 Charakteristika služebních míst Státního fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, kterým je:
odborné zaměření vzdělání - právní v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právním);
Pokud žadatel při podání žádosti doplnil písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání podle bodu 1 e), ve kterém uvedl požadované odborné zaměření vzdělání (magisterský studijní program právního zaměření), bude toto čestné prohlášení akceptováno. V takovém případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odborném zaměření vzdělání předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis
přibližná mzda 36 000 - 49 000
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu 1. října 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Bc. Andrea Podhorná
e-mail hr@sfdi.cz
telefon 266 097 205
fax