zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (573) Počet poptávajících (18)Právník, Odbor dopravy

Zakladní údaje

zaměstnání Právník, Odbor dopravy
pro společnost statutární město Brno - Magistrát města Brna
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Charakteristika pozice:
Zajišťuje komplexně výkon samosprávy Referátu právních služeb, Oddělení majetkového
a právního, Odboru dopravy MMB. Připravuje podklady a projednává smlouvy v oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy. Připravuje podklady pro vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení v působnosti odboru. Zabezpečuje zpracovávání materiálů pro jednání komisí RMB, výborů ZMB, RMB a ZMB v rámci působnosti odboru dopravy.

Bližší informace o druhu práce podá:
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Oddělení majetkového a právního, Odbor dopravy MMB, tel.: 542 174 230, pospisek.pavel@brno.cz

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312 2002 Sb. jsou:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
- profesní životopis,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 25. 10. 2019 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.
Požadavky Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru,
- orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu činnosti silničního hospodářství, zejména zákon č. 13 1997 Sb. o pozemních komunikacích,
- orientace v obecných právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí, zejména zákon č. 128 2000 Sb., o obcích,
- velmi dobrá schopnost všestranné komunikace v pracovním kolektivu a s veřejností,
- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
- ochota k vysokému pracovnímu nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, psychická odolnost, asertivita,
- uživatelská znalost práce na PC Word, Excel, Internet, Outlook, ASPI,
- vůle se trvale vzdělávat,
- velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý písemný projev.

Dále výhodou:
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
- zkušenosti z veřejné správy,
- řidičský průkaz minimálně sk. B,
- znalost neslovanského jazyka.
přibližná mzda platová třída 11 základní platový tarif od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč,- dle započitatelné praxe osobní příplatek po 3 měsících
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu po skončení výběrového řízení

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Veronika Čejková
e-mail cejkova.veronika@brno.cz
telefon 542 172 148
fax