zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (486) Počet poptávajících (13)Právník v oddělení právním a vymáhání pohledávek

Zakladní údaje

zaměstnání Právník v oddělení právním a vymáhání pohledávek
pro společnost Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Náplň práce:
Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru st. správy nebo samosprávy a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce a další činnost, zejména:
zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání ÚMČ Praha 5, RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5,
zajišťování evidence soudních sporů a objednávek právních služeb v rámci přípravy na soudní či jiná řízení,
příprava písemných podkladů a materiálů pro jednání komisí, výborů, RMČ a ZMČ,
zastupování MČ Praha 5 v právních sporech a při jednáních se státními orgány,
posuzování smluv a dohod,
zpracovávání právních stanovisek,
poskytování právního poradenství pro Úřad městské části Praha 5 a spolupráce se smluvními advokátními kancelářemi
příprava návrhů smluvní dokumentace a právních podání
Požadavky Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) ovládání českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).
Požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadovaný obor, zaměření:
právo a právní věda
Požadované znalosti a dovednosti:
Znalost a orientace v právních předpisech, především:
zákon č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 150 2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 120 2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

Další dovednosti, schopnosti:
uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Outlook)
uživatelská znalost právních informačních systémů CODEXIS, Beck-online, ASPI
samostatnost, zodpovědnost, přesnost, pečlivost, odolnost vůči stresu
kvalitní písemný projev, organizační schopnosti, příjemné vystupování

Výhody:
praxe ve veřejné správě v délce tří let
znalost práce v IS GINIS, PROXIO aj.


Zájemce podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitostmi podle § 7 odst. 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.
Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5
http: archiv.praha5.cz cs sekce uredni-deska subset c_35194


K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 10. 2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5.

Na obálku prosím uveďte:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍK V ODDĚLENÍ PRÁVNÍM A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - NEOTVÍRAT .
Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
Odděleni personální a mzdové
K rukám vedoucí oddělení personálního a mzdového


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.
přibližná mzda Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč a bude určen dle délky praxe; osobní příplatek může být poskytnut až do výše 29.740,- Kč; nárok na mimořádné odměny je posuzován čtvrtletně.
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 5 - Smíchov
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu IHNED

Kontaktní informace

kontaktní osoba Monika Mesznerová
e-mail monika.mesznerova@praha5.cz
telefon 257 000 848
fax