zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (574) Počet poptávajících (18)Referent ka v odboru 32 - Daňová legislativa, FM 2645

Zakladní údaje

zaměstnání Referent ka v odboru 32 - Daňová legislativa, FM 2645
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 4 zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262 2006 Sb., zákoník práce, v odboru 32 - Daňová legislativa, oddělení 3201 - Obecná daňová legislativa, FM 2645.

Základní informace:
místo výkonu práce: Praha;
pracovní poměr na dobu určitou (a to s trváním do doby, než bude místo obsazeno státním zaměstnancem postupem podle § 24 odst. 1 nebo 5 zákona o státní službě, nejdéle však na 6 měsíců);
plný pracovní úvazek;
systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304 2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
nástup: dle dohody.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
vykonávání činností odpovídajících oborům služby 2 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22 - Legislativa a právní činnost;
tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností a právní úpravy věcí dosud zákony neupravených - v oblasti daně z hazardních her a v oblasti legislativy hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní;
zkoumání problematiky v oblasti daně z hazardních her a v oblasti legislativy hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní, analyzování stávajícího stavu a navrhování v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu;
spolupráce s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti daně z hazardních her;
na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovávání koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daně z hazardních her;
spolupráce na zpracovávání koncepce fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Majetkové daně a oceňování, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem;
na základě koncepce fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovávání legislativních návrhů v oblasti daně z hazardních her včetně zajištění legislativního procesu a na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Majetkové daně a oceňování, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní;
zajišťování projednávání legislativních návrhů v oblasti daně z hazardních her a zajišťování ve spolupráci s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Majetkové daně a oceňování, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti nebo jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem projednání legislativních návrhů v oblasti hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu;
zajišťování souladu právních předpisů v oblasti daně z hazardních her s primárním a sekundárním právem EU;
zajišťování notifikačního procesu v oblasti daně z hazardních her a analyzování předložených návrhů členských států v této oblasti;
zajišťování plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracování se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daně z hazardních her;
dohlížení na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracování s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti daně z hazardních her;
ve spolupráci s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Majetkové daně a oceňování, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti nebo jiným příslušným útvarem zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní;
získávání a vyhodnocování při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracování s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti daně z hazardních her a v oblasti legislativy hazardních her, majetkových daní, daně silniční, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní včetně oblastí souvisejících.

Požadavky:
vysokoškolské magisterské vzdělání;
odborné zaměření vzdělání v některém z oborů Ekonomie nebo Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
trestní bezúhonnost;
státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč ka ovládá český jazyk;
znalost MS Office, Outlook, Internet;

Nabízíme:
závodní stravování, nebo stravenky;
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan ka ČR, nebo občan ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč ka občan ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).

Bližší informace poskytne:

Ing. Miloslava Baďurová, email: Miloslava.Badurova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:

Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 15. října 2019 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy na obálku uveďte FM 2645 .

________________________________________________________________

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016 679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 46 ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail Miloslava.Badurova@mfcr.cz
telefon
fax