zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (619) Počet poptávajících (13)Odborný rada - právník

Zakladní údaje

zaměstnání Odborný rada - právník
pro společnost Správa státních hmotných rezerv
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - právník v oboru služby 22. Legislativa a právní činnost. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: - celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu; - zajišťování právní agendy Správy státních hmotných rezerv, a to ve spolupráci s dalšími právníky oddělení právního; - oblast obchodního práva – tvorba nových smluv, úpravy a aktualizace smluv stávajících; - oblast občanského práva – zpracování agendy soudních sporů (studium podkladů, sepisování stanovisek, vyhledávání podobných právních případů a jejich řešení, přímé zastupování před soudy); - agendy exekučních a insolvenčních řízení apod.; - zpracování právních stanovisek a rozborů, poskytování právní služby útvarům Správy státních hmotných rezerv; - monitoring právních předpisů, soudních a jiných rozhodnutí a článků dotýkající se činnosti Správy; - koordinace přípravy a tvorby právních a interních předpisů; - výkon dalších úkolů uložených přímým představeným, které jsou v náplni činnosti Oddělení. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. října 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@sshr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „NEOTEVÍRAT – VŘ – 16761/21-SSHR“. Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.
Požadavky viz Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa uveřejněné na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.
přibližná mzda 35000
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu ihned nebo dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Bc. Lucie Růžena Zavadilová
e-mail lrzavadilova@sshr.cz
telefon 222 806 313
fax