zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (568) Počet poptávajících (8)ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005)

Zakladní údaje

zaměstnání ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005)
pro společnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
určeno pro možný absolvent i právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005). Obor služby: Legislativa a právní činnost Místo výkonu služby: Praha Služební poměr na dobu: neurčitou Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 15. února 2022 Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 13. platová třída Hlavní náplň činnosti na služebním místě: - zajišťování agendy správního řízení v případě rozkladů proti rozhodnutím vydaným ministerstvem jako správním orgánem prvního stupně v oblasti zákona o sociálních službách, zákona o přestupcích a zákona o svobodném přístupu k informacím; - vyhodnocování podkladů pro jednání rozkladové komise po právní stránce a na základě jejího usnesení zpracovávání návrhů rozhodnutí ministra o rozkladu nebo v přezkumném řízení; - vyhodnocování po právní stránce podkladů pro posouzení důvodnosti podnětů k přezkumnému řízení směřujících proti rozhodnutím vydaným ministerstvem jako odvolacím orgánem především v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením; - na základě usnesení rozkladové komise zpracovávání vyrozumění o nedůvodnosti podnětu nebo rozhodnutí ministra o změně nebo zrušení rozhodnutí ministerstva, proti němuž podnět směřuje. Možnosti podle zákona o státní službě: - pružná služební doba; - 5 týdnů dovolené; - 5 dnů indispozičního volna; - poukázky na stravování; další vzdělávání státních zaměstnanců; - možnost umístění dítěte do dětské skupiny; - zaměstnanecké benefity. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005)“. Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. b) dosáhl věku 18 let; c) je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením. d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů1, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti2. e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze 1 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti. 2 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. f) má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. 2. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 15/2021, ve znění dodatku č. 1, kterým je vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 3. Od 1. 1. 2024 musí žadatel splňovat podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona požadavek stanovený služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 15/2021, ve znění dodatku č. 1, kterým je splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. Splnění odborné způsobilosti zkouškou složenou u Ministerstva vnitra musí doložit oprávněná úřední osoba, která nezískala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, obor právo na vysoké škole v České republice. Odbornou způsobilost prokazuje oprávněná úřední osoba osvědčením o vykonání zkoušky vydaným Ministerstvem vnitra. Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku, nejpozději však do 31. prosince 2023. K žádosti (žádost ke stažení zde: www.mpsv.cz/documents/20142/2756371/Žádost.pdf/e18db46d-af42-afec-ca40-cf3a1a7770fd )dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis, b) motivační dopis.
Požadavky
přibližná mzda 13. platová třída dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kraj Praha
Místo výkonu práce Na Poříčním právu 1 , 128 00 Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 15.2.2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Dagmar Valešová
e-mail dagmar.valesova1@mpsv.cz
telefon 221922508
fax