zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (8)vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory správních činností (SM 332 003)

Zakladní údaje

zaměstnání vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory správních činností (SM 332 003)
pro společnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
určeno pro možný absolvent i právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory správních činností (SM 332 003). Obory služby: - Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků - Legislativa a právní činnost Místo výkonu služby: Praha Služební poměr na dobu: neurčitou Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 15. února 2022 Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 14. platová třída Hlavní náplň činnosti na služebním místě: - tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb; - činnosti spojené s tvorbou celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob; - výkon činností v oblasti řízení ve věcech služby podle zákona č. 234/204 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a služebních předpisů, řešení agendy odvolacích a přezkumných řízení i s vazbou na podřízené služební úřady; - vyřizování stížností podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; - zajištění činností sekretariátu Kárné komise I. Stupně v ministerstvu; - poskytování právní a metodické podpory útvarům v sekci státního tajemníka v správních činnostech podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se záležitostí státní služby; - poskytování právní podpory útvarům v sekci státního tajemníka při vykonávání agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, whistleblowingu a řešení protikorupční agendy; - zpracování relevantních návrhů služebních předpisů a jiných řídicích aktů; - posuzování a příprava stanovisek k materiálům předkládáním ministerstvem vládě, k materiálům předkládaným k posouzení a stanovisku náměstkem ministra vnitra pro státní službu a dalším relevantním materiálům. Možnosti podle zákona o státní službě: - pružná služební doba; - 5 týdnů dovolené; - 5 dnů indispozičního volna; - poukázky na stravování; - ucelený systém vzdělávání; - možnost umístění dítěte do dětské skupiny; - systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory správních činností (SM 332 003)“. Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. b) dosáhl věku 18 let; c) je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením. d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů1, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti2. e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. f) má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. K žádosti (žádost ke stažení zde: www.mpsv.cz/documents/20142/2756274/Žádost.pdf/6e50f303-c1d4-77ef-4133-4bc2750a7b89 )dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis, b) motivační dopis. Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí
Požadavky
přibližná mzda 14. platová třída dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kraj Praha
Místo výkonu práce Na Poříčním právu 1 , 128 00 Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu

Kontaktní informace

kontaktní osoba Dagmar Valešová
e-mail dagmar.valesova1@mpsv.cz
telefon 221922508
fax