zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (571) Počet poptávajících (8)vrchní rada v oddělení rozhodování

Zakladní údaje

zaměstnání vrchní rada v oddělení rozhodování
pro společnost Úřad pro ochranu osobních údajů
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada v oddělení rozhodování (ID 30093358) v oboru služby: 26 – systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je únor - březen 2022. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: - Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředních správních úřadů vydaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. - Výkon komplexních právních činností v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v rozsahu působnosti Úřadu (vč. vedení řízení o odvolání proti rozhodnutí vybraných povinných subjektů a vedení řízení o stížnostech). - vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech, a to v rámci působnosti Úřadu stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. ledna 2022, tj. v této lhůtě • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@uoou.cz), nebo • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: qkbaa2n). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní rada v oddělení rozhodování“.
Požadavky
přibližná mzda 35000-50000
Kraj Praha
Místo výkonu práce
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu únor-březen 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Martin Jaroš
e-mail jarosm@uoou.cz
telefon
fax