zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (568) Počet poptávajících (8)Kolega do oddělení bankovní regulace

Zakladní údaje

zaměstnání Kolega do oddělení bankovní regulace
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro vrchní ministerský rada

Informace o práci

Popis práce - příprava návrhů právních předpisů a koncepce finančního trhu v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví, vč. souvisejících právních a ekonomických analýz v českém i anglickém jazyce; - zpracovávání stanovisek a připomínek k tuzemským právním předpisům či návrhům evropské legislativy a spolupráce s orgány Evropské unie probíhající v českém i anglickém jazyce.
Požadavky Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který: 1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; b) dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě]; c) je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; d) je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; f) má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; 2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) a b) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 13/2019 a č. 8/2021: a) odborné zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru Ekonomie nebo Právo, právní a veřejnosprávní činnost; b) úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; c) způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. ledna 2022, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9026, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 – Bankovnictví“. K žádosti žadatel dále přiloží: a) strukturovaný profesní životopis, b) motivační dopis.
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Legerova 69, 110 00 Praha 1
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu březen 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Simona Švecová
e-mail simona.svecova@mfcr.cz
telefon 257 042 508
fax