zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (17)Vrchní ministerský rada, odbor Financování územních rozpočtů

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada, odbor Financování územních rozpočtů
pro společnost Ministerstvo financí
určeno pro Hledáme člověka, který se chce zapojit do pestré právnické práce - možnost podílení se na tvorbě nové legislativy, možnost provádět právní analýzy, rozbory a řešit různé kauzy, které hýbají společností. U nás se máte možnost stát odborníkem na právo týkající se územních samosprávních celků.

Informace o práci

Popis práce - vedení daňových řízení ve věci porušení rozpočtové kázně a vedení správních řízení ve věci sporů z veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb.; - rozhodování o odvolání příjemců dotací z územních rozpočtů v druhém stupni dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád; - rozhodování sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace z územních rozpočtů v prvním stupni dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; - provádění právních analýz a rozborů, zpracovávání stanovisek k právním předpisům týkajících se činnosti územních samosprávných celků; - legislativní činnost s možností podílet se na tvorbě nových právních předpisů pro územní samosprávné celky; - metodika financování územních rozpočtů; - lektorská činnost pro územní samosprávné celky.
Požadavky Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. prosince 2021, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 188, v odboru 12 – Financování územních rozpočtů, odd. 1203 – Legislativa a metodika ÚSC“. Více informací na: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf?t1_1=Slu
přibližná mzda 15. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Letenská 15, 118 10 Praha 1
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu únor 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Simona Švecová
e-mail simona.svecova@mfcr.cz
telefon 257 042 508
fax