zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (470) Počet poptávajících (13)Vrchní ministerský rada v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy, FM 3060 a FM 9075

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy, FM 3060 a FM 9075
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada, FM 3060 a FM 9075, v odboru 71 Legislativa a sporné agendy, odd. 7102 - Právní zastupování a poradenství, v oboru služby:

29. Legislativa a právní činnost

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je březen 2019.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
- zastupování MF v soudních a obdobných sporech spojených včetně tvorby strategie v těchto sporech, a to převážně v oborech správního a trestního soudnictví, samostatné zpracovávání celé svěřené agendy včetně odvolacího nebo dovolacího řízení, event. výkonu rozhodnutí;
- vykonávání komplexní právní činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu;
- vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů;
- poskytování komplexního právního poradenství a konzultace pro ostatní útvary MF;
- vyřizování právně složitější dotazů soudu, případně jiných orgánů státu a orgánů činných v trestním řízení, včetně zajišťování materiálů podle jejich požadavku;
- předkládání návrhů na preventivní opatření k zabránění dalším sporům;
- provádění analýzy svěřené soudní agendy, navrhování nejvhodnějších postupů a zpracovávání žalob, vyjádření, návrhů na vydání platebních rozkazů a jiné další úkonu v souvislosti s výkonem svěřené soudní agendy;
- vypracovávání trestních oznámení v případech podezření ze spáchání trestného činu, spolupracování s orgány činnými v trestním řízení;
- připravování a zpracovávání právních stanovisek a rozhodnutí ve správním řízení.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě 21. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3060 a FM 9075, v odboru 71 Legislativa a sporné agendy, odd. 7102 - Právní zastupování a poradenství .

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě ;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě ; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2 2015 státního tajemníka, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12 2016 a č. 17 2018.

- odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost; splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů).

K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová
Odbor 30 Personální
e-mail: Miloslava.Badurova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

(1) Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
(2) Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
(3) Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát ),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
Požadavky
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu březen 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail Miloslava.Badurova@mfcr.cz
telefon
fax