zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (569) Počet poptávajících (11)Referent ka v odboru 66 - Veřejné zakázky, FM 3370

Zakladní údaje

zaměstnání Referent ka v odboru 66 - Veřejné zakázky, FM 3370
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262 2006 Sb., zákoník práce, v odboru 66 Veřejné zakázky, oddělení 6601 Právní a metodické, FM 3370.

Základní informace:
místo výkonu práce: Praha;
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
plný pracovní úvazek;
systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády 304 2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
nástup: ihned (popř. dle dohody).

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
vykonávání činností odpovídajících oborům služby 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek;
celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, například zpracovávání metodiky pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo metodiky pro přípravu a zadávání veřejných zakázek;
poskytování metodické podpory jiným útvarům ministerstva v oblasti zadávání veřejných zakázek a podílení se na vytváření právního rámce a zjišťování fungování zadávání veřejných zakázek v rámci centrálního nákupu státu;
účast na nadresortních pracovních skupinách či jiných poradních orgánů zabývajících se problematikou veřejného investování;
vytváření metodického a právního rámce zadávání zakázek v resortu ministerstva;
vypracovávání návrhů koncepčního řešení uplatňování zákona o veřejných zakázkách v podmínkách resortu ministerstva;
spolupracování s příslušnými útvary (správci rozpočtových míst) ministerstva při přípravě podkladů pro zadávací řízení a kontrolování podkladů pro zadávání veřejných zakázek z hlediska zvoleného způsobu zadání veřejné zakázky ve vazbě na čerpání rozpočtu a komoditu;
zpracovávání informací a údajů o veřejných zakázkách pro ministerstvo, které spravuje informační systém, Věstník a profil zadavatele;
spolupráce na vyřizování stížností, podnětů a oznámení;
podílení se na zadávání vybraných veřejných zakázek ministerstva.

Požadavky:
vysokoškolské magisterské vzdělání;
odborné zaměření vzdělání magisterský studijní program v některém z oborů: Ekonomie; Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
trestní bezúhonnost;
státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč ka ovládá český jazyk;
znalost MS Office, Outlook, Internet.

Nabízíme:
závodní stravování, nebo stravenky;
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan ka ČR, nebo občan ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč ka občan ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).

Bližší informace poskytne:

Ing. Miloslava Baďurová, email: Miloslava.Badurova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:

Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 21. 11. 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy na obálku uveďte FM 3370 .

________________________________________________________________

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016 679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 46 ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky
přibližná mzda 13. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu ihned popřípadě dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail Miloslava.Badurova@mfcr.cz
telefon
fax