zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (543) Počet poptávajících (11)Vrchní ministerský rada

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada
pro společnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
určeno pro Absolvent; právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Hlavní náplň činnosti na služebním místě:

- příprava celostátní koncepce a věcné záměry právních úprav v oblasti odměňování za práci;

- zpracovávání návrhů koncepčně nových právních předpisů o odměňování za práci a právních úprav věcí dosud zákony neupravených se zvláštním zřetelem na právní úpravu pracovněprávních a obdobných vztahů při poskytování mezd, platů a dalších forem odměňování za práci zaměstnanců, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů;

- stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích a na utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování;

- podíl na vypracovávání návrhů zákonů a prováděcích právních předpisů, které upravují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Obory služby: 25. Pracovněprávní vztahy
26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci
29. Legislativa a právní činnost
Požadavky POSUZOVÁNY BUDOU ŽÁDOSTI PODANÉ VE LHŮTĚ DO 30. listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
Neotevírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení mzdověprávním (SM 522 008)

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru).
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů1, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti.

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

2. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státního tajemníka v MPSV č. 5 2018, kterým je vysokoškolské vzdělání v magisterském programu Právo a právní věda, obor Právo.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Více informací vč. žádosti naleznete na https: www.mpsv.cz
(Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu - MPSV - služební místa - MPSV - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení mzdověprávním (SM 522 008) )
přibližná mzda 14. platová třída (podle nařízení vlády č. 304 2014 Sb.)
Kraj Praha
Místo výkonu práce Na Poříčním právu 1, Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. února 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Libor Santner
e-mail libor.santner@mpsv.cz
telefon 221922351
fax