zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (538) Počet poptávajících (16)Právník - právnička (referent oddělení zadávání veřejných zakázek)

Zakladní údaje

zaměstnání Právník - právnička (referent oddělení zadávání veřejných zakázek)
pro společnost Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Sjednaný druh práce: Referent ka odd. zadávání veřejných zakázek, s místem výkonu práce Praha 5, v platové třídě 10.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.
Náplň práce:
Zaměstnanec se podílí na výkonu správních činností v oblasti samostatné působnosti v rozsahu daném právními předpisy a statutem h. m. Prahy, zejména
připravuje zadávací dokumentace a dalších související podklady, zejména pro zadávací řízení veřejných zakázky malého rozsahu, posuzuje došlé nabídek, organizuje jednání hodnotících komisí, eviduje a archivuje příslušnou dokumentaci,
připravuje písemné podklady (stanoviska, zpráva apod.) a materiály pro jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části, nebo jiných poradních orgánů (komisí, výborů, apod.),
zajišťuje administrativní práce na profilu zadavatele,
komunikuje s poskytovatelem profilu zadavatele E-ZAK, Gemin,
komunikuje s externími dodavateli služeb v oblasti poradenství a administrace veřejných zakázek.
Požadavky Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka úřednice podle § 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) velmi dobrá znalost českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadovaný obor, zaměření:
právní, ekonomické, veřejnosprávní, apod.

Požadované znalosti a dovednosti:
orientace v obecných právních předpisech,
znalost zákona č. 131 2000 Sb., o hl. městě Praze, zákona č. 500 2004 Sb., správní řád, zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů,
pokročilá znalost práce na PC (Excel, Word, Internet),
znalost práce v E-ZAK.
Další dovednosti a schopnosti:
orientace v orgánech veřejné moci a spolupracujících organizacích,
schopnost samostatné analytické, metodické a koncepční činnosti,
výborné komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu,
asertivita, empatie, flexibilita, předpoklady k samostatné i týmové práci, organizační schopnosti,
přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost
Výhody:
praxe v daném oboru,
praxe ve státní správě či samosprávě,
orientace v IS GINIS, PROXIO aj.
Zájemce podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitostmi podle § 7 odst. 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5
http: www.praha5.cz cs uredni-deska-dokument 15705-prihlaska-do-vyberoveho-rizenidocx

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. 9. 2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5.

Na obálku uveďte:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT ODD. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEOTVÍRAT
Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové
K rukám vedoucí oddělení personálního a mzdového

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.
přibližná mzda Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 19.760 Kč do 29.740 Kč a bude určen dle délky praxe; osobní příplatek může být poskytnut až do výše 29.740 Kč; nárok na mimořádné odměny je posuzován čtvrtletně.
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 5 - Smíchov
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dohodou

Kontaktní informace

kontaktní osoba Monika Mesznerová
e-mail monika.mesznerova@praha5.cz
telefon 257 000 848
fax