zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (541) Počet poptávajících (20)Vrchní ministerský rada v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, FM 1651

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, FM 1651
pro společnost Ministerstvo financí ČR
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1651, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5304 - Evropské a mezinárodní právo, v oborech služby:

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
22. Legislativa a právní činnost

se služebním působištěm Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2019.
Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:
- tvoření návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie v oblasti přímých daní, spotřebních daní a cel;
- komplexní koordinování stanovisek k nejsložitějším systémům právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie pro ministra financí v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU;
- podílení se na tvorbě návrhů koncepčních opatření za účelem řádného převzetí práva EU;
- koordinování zpracovávání systémových právních otázek, spadajících do působnosti více útvarů MF, souvisejících se zajišťováním závazků ČR vyplývajících z práva EU a příslušné judikatury Soudního dvora EU (SDEU);
- zajišťování dohledu nad aplikací zásad primárního práva EU a metodického vedení přípravy zákonů v gesci MF;
- podílení se na zpracovávání stanovisek pro vládu ČR a porady vedení MF, komplexní posuzování návrhů právních předpisů ČR z hlediska jejich slučitelnosti s právem EU (zejm. v oblasti přímých daní, spotřebních daní a cel);
- sledování judikatury SDEU v oblasti přímých daní, spotřebních daní a cel, provádění jejich analýzy a v případě zjištění nesouladu práva ČR s judikaturou SDEU spolupráce na tvorbě koncepčních úprav právních poměrů ČR za účelem řádného převzetí acquis;
- podílení se na tvorbě, koordinaci a koncepčním zastřešení zásadních svodných stanovisek k řízením zahájeným před SDEU vůči ČR, a to zejména ve výše uvedených oblastech;
- koncepční zajišťování vypracování stanovisek k zahájeným řízením o porušení Smlouvy v oblasti přímých daní, spotřebních daní a cel;
- zabezpečování potřebných informačních toků v rámci MF, poskytování metodické pomoci a podklady na základě pramenů práva EU a příslušné judikatury SDEU, provádění jejich právní analýzy a právní komparatistiky;
- vedení samostatných jednání s partnery v rámci ČR, členskými státy EU, ostatními státy usilujícími o členství v EU a mezinárodními organizacemi, zajišťování účasti na ústních fázích řízení zahájených před SDEU;
- podílení se na zabezpečení koordinace úkolů souvisejících se zajištěním slučitelnosti platných právních předpisů v oblasti přímých daní, spotřebních daní a cel s právem EU, zejména spolupráce na plnění úkolů vyplývajících ze spolupráce MF s Ministerstvem zahraničních věcí;
- spolupracování na zajišťování fungování preventivních systémů SOLVIT a EU PILOT v rámci resortu MF, prostřednictvím kterých lze snížit počet nově zahájených řízení pro porušení Smlouvy (v této oblasti zajišťování spolupráce se SOLVIT Centrem pro ČR a Ministerstvem zahraničních věcí);
- Metodické řízení administrativně-technických činností spojených s procesem harmonizace právních předpisů (zejména z hlediska poskytování údajů pro databáze Úřadu vlády ČR - ISAP a přijímání gescí a řešení sporů z nich);
- zabezpečování vztahů vyplývajících z členství MF v Radě Evropy a jejích institucích, zajišťování spolupráce s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva; koordinování a tvorba pozice MF k řízením před Evropským soudem pro lidská práva;
- posuzování právních předpisů z hlediska závazků ČR vůči mezinárodním organizacím, tvorba návrhů zákonných a jiných právních dokumentů a návrhů mezinárodních smluv na nejvyšší úrovni složitosti, s nejširšími dopady na právní poměry ČR a EU;
- zajišťování právních aspektů dvoustranných mezinárodních vztahů;
- zajišťování účasti ministerstva ve Výboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU a podílení se v jeho rámci na tvorbě koncepce zastupování ČR před SDEU.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 30. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1651, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5304 - Evropské a mezinárodní právo .

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
§ 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) a b) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2 2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12 2016 a č. 11 2019:
a) odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů);
b) úroveň znalosti cizího jazyka znalost anglického nebo francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;
c) způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová
Odbor 30 Personální
e-mail: Miloslava.Badurova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

(1) Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
(2) Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
(3) Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát ),
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
(4) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823 2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
(5) Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen oznámení ) vydává zaměstnanci zaměstnavatel, žadatel se tedy nemůže prokázat oznámením, které mu bylo vydáno jinou organizací. Oznámení se vydává až po přijetí do služebního poměru. Předpokladem pro vydání oznámení je svéprávnost dokládá se prohlášením fyzické osoby o svéprávnosti, plnoletost a bezúhonnost, která se prokazuje čistým výpisem z evidence Rejstříku trestů (§ 6 odst. 2 zák. č. 412 2005 Sb.). Pokud se jedná o cizince, ten prokazuje podmínku bezúhonnosti i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší 3 měsíců od jejich vydání.
Požadavky
přibližná mzda 15. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu listopad 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail Miloslava.Badurova@mfcr.cz
telefon
fax