zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (669) Počet poptávajících (16)Vrchní ministerský rada FM 9026

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada FM 9026
pro společnost Ministerstvo financí
určeno pro může být i absolvent

Informace o práci

Popis práce Náplň činností:
- připravování návrhů právních předpisů a koncepce finančního trhu v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví, vč. souvisejících právních a ekonomických analýz v českém i anglickém jazyce;
- zpracovávání stanovisek a připomínek k tuzemským právním předpisům či návrhům evropské legislativy a spolupráce s orgány Evropské unie probíhající v českém i anglickém jazyce.
Požadavky Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona ;
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě ;
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě 30. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9026, v odboru 27 Finanční trhy I, odd. 2703 Bankovnictví .
Bližší informace na internetových stránkách Ministerstva financí: https: www.mfcr.cz cs o-ministerstvu personalni-informace volna-mista-mf sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-33116
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 11 hod/denně
datum možného nástupu prosinec 2018

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail miloslava.badurova@seznam.cz
telefon 257043042
fax