zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (523) Počet poptávajících (16)Referent ka FM 1912

Zakladní údaje

zaměstnání Referent ka FM 1912
pro společnost Ministerstvo financí
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Referent referentka
Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234 2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262 2006 Sb., zákoník práce, v odboru 18 Nepřímé daně, oddělení 1802 Spotřební daně, FM 1912.

Základní informace:
místo výkonu práce: Praha;
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za uvolněného zaměstnance);
plný pracovní úvazek;
systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády 304 2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
nástup: dle dohody.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
vykonávání činností odpovídajících oborům služby 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím;
zpracovávání pozic (tvorba podkladů) ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům souvisejících s problematikou spotřebních a energetických daní;
tvoření věcných návrhů zákona o spotřebních daních a energetických daních, posuzování metodiky a stanovisek správce daně pro danou oblast.

Požadavky:
vysokoškolské magisterské vzdělání;
odborné zaměření vzdělání v některém z oborů: Ekonomie; Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
standardizovaná zkouška z cizího (anglického, německého nebo francouzského) jazyka podle usnesení vlády č. č. 865 2015, 2. stupeň. (Znalost cizího jazyka je nutné doložit diplomem certifikátem dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT- 12823 2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech);
trestní bezúhonnost;
státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč ka ovládá český jazyk;
znalost MS Office, Outlook, Internet výhodou.

Nabízíme:
závodní stravování, nebo stravenky;
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan ka ČR, nebo občan ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč ka občan ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč uchazečka musí před
nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová, email: Miloslava.Badurova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:
Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 26. února 2019 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy na obálku uveďte
FM 1912 .

________________________________________________________________
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016 679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 46 ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail miloslava.badurova@mfcr.cz
telefon
fax