zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (547) Počet poptávajících (11)Ministerský rada FM 2584 v odboru Náhradové agendy

Zakladní údaje

zaměstnání Ministerský rada FM 2584 v odboru Náhradové agendy
pro společnost Ministerstvo financí
určeno pro může být i obsolvent

Informace o práci

Popis práce Náplň činností:
- vykonávání komplexní právní činnosti v oboru státní služby Ministerstva financí, zejména náhradových agendách, včetně tzv. Benešových dekretů, reemigrantů, tzv. historických pohledávek a závazků a nakládání s majetkem státu, včetně vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek
a stanovování obecných postupů a metodik aplikace právních předpisů, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech souvisejících s agendami oddělení;
- vedení a komplexní, včetně rozhodování, zajišťování správních řízení
v agendách oddělení a řízeních na ně navazujících, zejména v agendě reemigrantů a tzv. Benešových dekretů, tj. náhrad podle znárodňovacích
a konfiskačních předpisů z l. 1945 - 1951, příprava podkladů a navrhování rozhodnutí ve správním řízení o poskytnutí náhrady reemigrantům za majetek zanechaný na území cizího státu, včetně vypracovávání právních stanovisek
a zastupování ČR - Ministerstva financí a Ministerstva financí jako samostatného subjektu v řízeních na ně navazujících;
- zpracovávání právních stanovisek k materiálům předloženým odboru
v připomínkovém řízení;
- zajišťování výkonu právní činnosti v oblasti likvidace majetkových podstat
a v oblasti nakládání s cennými papíry podle § 19 dekretu prezidenta republiky č. 95 1945 Sb., zajišťuje agendu přídělů FNO, válečných škod, židovského majetku, likvidovaných peněžních ústavů, "starých cenných papírů", apod.;
- samostatné vykonávání ucelené odborné specializované činnosti v oblasti vyřizování nároků v agendách IB, ČSTSP, FNO, oddlužení, včetně zpracování pracovních postupů a příprava stanoviska týkající se této agendy vyžádaná externími subjekty;
- samostatné provádění likvidace pohledávek všech podstat (ČSTSP, OFS, IB, FNO), vystavování výmazních prohlášení, příprava podkladů pro vymáhání pohledávek a sledování a kontrola dodržování dohod o splátkách dlužníků všech podstat;
- vykonávání agendy likvidace pohledávek FZH a LFM a navrhování opatření
v oblasti dalšího nakládání s těmito pohledávkami a dokumenty, které z této činnosti vzešly;
- zastupování České republiky - Ministerstva financí a Ministerstva financí jako samostatného subjektu v řízeních před soudy či jinými věcně a místně příslušnými orgány;
- zpracovávání stanovisek k podaným stížnostem u Evropského soudu
pro lidská práva ve vztahu k agendám oddělení.
Požadavky Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 22. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební
místo ministerský rada FM 2584, v odboru 44 Náhradové agendy,
odd. 4402 Likvidace pohledávek .
Bližší informace na stránkách Ministerstva financí, odkaz: https: www.mfcr.cz cs o-ministerstvu personalni-informace volna-mista-mf sluzebni-misto-ministersky-rada-v-odboru-33057
přibližná mzda 13. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu prosinec 2018

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Zdeňka Fidlerová
e-mail zdenka.fidlerova@mfcr.cz
telefon 257042205
fax