zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (222) Počet poptávajících (13)Právník

Zakladní údaje

zaměstnání Právník
pro společnost Městsá část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12
přijme
právníka
11. platová třída, místo výkonu práce Praha
pracovní poměr na dobu neurčitou
Stručné vymezení pracovní náplně:
- revize a připomínkování podkladů pro rozhodovací činnost vedení, rady a zastupitelstva
- generální právní praxe s možností specializace (revize a příprava smluv - zejména smlouvy
kupní, darovací, o dílo apod.; spolupráce při přípravě veřejných zakázek; vymáhání
pohledávek atd.)
- právní pomoc ostatním odborům úřadu
- zpracovávání právních stanovisek
- sledování legislativních změn
- zastupování před soudy
Požadavky na uchazeče:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR nutnost ovládat český jazyk),
- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
- plná svéprávnost,
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za
jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,
jakoby nebyla odsouzena).
Kvalifikační předpoklad:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu.
Další požadavky:
obor, zaměření vzdělání právní
praxe praxe v právní oblasti výhodou,
praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou
znalosti orientace v právních předpisech, schopnost jejich výkladu
a aplikace, zejména:
- zákona č. 131 2000 Sb., o hl. m. Praze
- zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník
- zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákona č. 500 2014 Sb., správní řád
uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet)
další dovednosti
a osobnostní předpoklady
- dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
- pečlivost, přesnost, smysl pro detail
- komunikační a organizační schopnosti
- schopnost rychlé orientace v právních předpisech
- psychická odolnost, flexibilita
Nabízíme:
- stabilní práci
- pružnou pracovní dobu
- pracoviště s výbornou dostupností MHD
- dovolenou v délce 25 dnů v kalendářním roce
- stravenky v hodnotě 100 Kč odpracovaný den
- příspěvky na penzijní připojištění a volnočasové aktivity
- 4 dny volna k regeneraci (tzv. Sick Days)
- možnost rekreačního pobytu na chatě Modřanka v Desné v Jizerských horách
- možnost využití zaměstnaneckého tarifu mobilního operátora
- od roku 2021 práce v moderním prostředí nově budované radnice 21. století
- generální právní praxi s možností specializovat se na konkrétní oblasti práva a související
odbornosti (občanské právo právní skutečnosti, věcná břemena, závazky, zajišťovací
instituty; vymáhání pohledávek, příprava žalob, spolupráce s exekutorem; veřejné zakázky;
pracovní právo, právo životního prostředí; školské právo; právo sociálních agend; právo
ICT; správní a přestupkové právo; stavební právo, problematika účelových komunikací;
ochrana osobních údajů, právo na svobodný přístup k informacím; projektové řízení;
energetický management atd.)
- možnost získat cenné zkušenosti v zastupování před soudy a v přípravě podání
- možnost konzultovat v přátelském kolektivu
- možnost dále se osobně i profesně rozvíjet a vzdělávat, účastnit se odborných školení
- možnost podílet se na přípravě stěžejních podkladů pro rozhodování orgánů samosprávy
- možnost podílet se na projektech spolufinancovaných z fondů EU aj.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutím osobních údajů Úřadu městské části Praha 12 prostřednictvím požadovaných
podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas, v souladu s platnými
předpisy, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro
uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv
odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení.
Zaujala-li Vás tato nabídka práce, zašlete svůj strukturovaný životopis nejpozději do
25.11.2020 na adresu balounova.marcela@praha12.cz nebo poštou na adresu:
Městská část Praha 12 Úřad městské části
k rukám Marcely Balounové
Adresa: Písková 830 25, 143 00 Praha 4 Modřany
Obálku označte slovy: právník
Kontakt: Marcela Balounová, tel. 244 028 281, e-mail: balounova.marcela@praha12.cz
Upozornění: nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s platnými právními
předpisy po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Požadavky
přibližná mzda 11. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu

Kontaktní informace

kontaktní osoba Michaela Havlová
e-mail havlova.michaela@praha12.cz
telefon 244 028 259
fax