zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (538) Počet poptávajících (16)Vrchní ministerský rada FM 2302

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada FM 2302
pro společnost Ministerstvo financí
určeno pro právník s praxí i bez praxe

Informace o práci

Popis práce Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada právník právnička, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby:
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
22. Legislativa a právní činnost
37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
se služebním působištěm Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je říjen 2019.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
Náplň činností:
- samostatné (či ve spolupráci s dalšími právníky) zajišťování právní podpory odboru zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a smluvního práva;
- vypracovávání právních stanovisek, návrhů řešení a zajišťování realizace schválených právních řešení případů v procesu zadávání veřejných zakázek, např. k vyřízení námitek a případných opravných prostředků, a při řízení smluvních vztahů;
- tvoření, evidování a kontrolování smluv (zejména smlouvy o dílo), a jejich dodatků, poskytování výkladu smluv a zajišťování podpory kontraktačního procesu;
- evidování a kontrolování zajišťovacích instrumentů (bankovní záruky, pojistné smlouvy);
- zajišťování uplatnění smluvních sankcí;
- podílení se z hlediska právní odbornosti na zpracování vnitřních metodik odboru.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 2. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada právník právnička, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků .
Požadavky Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě ;
c) je plně svéprávný ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky ;
pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě , tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě ;
splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
§ 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a služebním předpisem č. 2 2015 státního tajemníka v Ministerstvu financí, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebních předpisů č. 12 2016 a č. 8 2019:
a) odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů).
K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová
Odbor 30 Personální
e-mail: Miloslava.Badurova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Nerozhoduje
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu říjen 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Baďurová
e-mail miloslava.badurova@mfcr.cz
telefon
fax