zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (500) Počet poptávajících (15)Právník

Zakladní údaje

zaměstnání Právník
pro společnost Statutární měst Brno - Magistrát města Brna
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.


Charakteristika pozice:
Zajišťuje komplexně výkon samosprávy Referátu právních služeb, Oddělení majetkového
a právního, Odboru dopravy MMB. Připravuje podklady a projednává smlouvy v oblasti silničního hospodářství, veřejné individuální dopravy a ostatní smlouvy dle pokynů vedoucího. Připravuje podklady pro vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení v působnosti odboru.

Bližší informace o druhu práce podá:
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Oddělení majetkového a právního, Odbor dopravy MMB, tel.: 542174230, pospisek.pavel@brno.cz

Platové podmínky: platová třída 11 základní platový tarif od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč,- dle započitatelné praxe osobní příplatek po 3 měsících

Termín nástupu: co nejdříve po ukončení výběrového řízení.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312 2002 Sb. jsou:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312 2002 Sb.):
- profesní životopis,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 20. 8. 2019 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Požadavky Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru
- orientace v obecných právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí, zejména zákon č. 128 2000 Sb., o obcích,
- orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu činnosti silničního hospodářství, zejména zákon č. 13 1997 Sb. o pozemních komunikacích,
- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
- ochota k vysokému pracovnímu nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, psychická odolnost, asertivita,
- uživatelská znalost práce na PC Word, Excel, Internet, Outlook, ASPI,
- vůle se trvale vzdělávat,
- velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý písemný projev.

Dále výhodou:
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
- zkušenosti z veřejné správy,
- řidičský průkaz minimálně sk. B,
- znalost neslovanského jazyka.

Nabízíme:
- možnost trvalého vzdělávání podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
- výbornou dostupnost pracoviště v širším centru Brna,
- 5 týdnů dovolené,
- 4 dny indispozičního volna (sick days),
- umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
- výhodu závodního stravování,
- a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).
přibližná mzda platová třída 11 základní platový tarif od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč,- dle započitatelné praxe osobní příplatek po 3 měsících
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu ihned

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Veronika Čejková
e-mail cejkova.veronika@brno.cz
telefon 542 172 148
fax